Home Preliminarz EŚP
Preliminarz EŚP

 Moduł Preliminarz Ewidencja Środków Pieniężnych


Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł ten jest nowością w ofercie enova pozwala:

1. zaprezentować  prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
a) konkretne dni
b) tygodnie
c) miesiące

2. zaprezentować  prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
a) kontrahentów, lub grupy kontrahentów
b) pracowników
c) urzędy

3. wprowadzić plany przepływów finansowych na danych okres w ujęciu:
a) globalnym, 
b) szczegółowym, wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, 
wynagrodzenie dla przyszłych  nowych pracowników).

4. Śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza, z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami  z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów

5. Możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy

6. Dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.) – kolejna wersja modułu.

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych  stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

·         prognozowania i kontroli płynności finansowej  

·         redukcji ryzyka utraty płynności 

·         szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności

·         zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej 

·         racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców