Home Członkowie
Członkowie

Moduł Członkowie


Moduł enova Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie

i rejestrację wpłat składek. 

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:

- członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji

- członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie

finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje:

- rejestrację danych członka lub kandydata na członka

- powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów

- procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet

członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność składek członkowskich obejmuje:

- definiowanie zasad naliczania składek, z możliwością określania

indywidualnych składek dla poszczególnych członków

- okresowe naliczanie składek członkowskich

- rejestrację wpłacanych składek

- kontrolę stanu opłacenia składek(ściągalności składek),

- ustalanie sald wpłaconych

- składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco,

- umarzanie składek członkowskich.

Ewidencja składak zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych,

co zapewnia wspólne dla całego systemu enova zarządzanie płatnościami,

a także z modułem Księga Handlowa oraz modułem Handel.